+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

انبار قطعات

انبار قطعات

شامل دو عدد کانتینر به مساحت ۱۲ متر مربع و قفصه بندی شده جهت نگهداری و تامین لوازم مصرفی و تعمیری کارگاه معدن و اتاق نگهداری مواد غذایی
لازم به ذکر است سیستم مدیریت انبار به صورت اینترنتی انجام می گیرد

دی ان ان