+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

حفاری

 

حفاری

دستگاه های حفرای مغزه گیری در سطح و داخل تونل در این معدن مشغول به کار میباشند.
دستگاه حفاری در سطح دیزلی میباشد و توانایی حفاری تا عمق ۴۰۰ متر را دارا میباشد
دستگاه حفاری داخل تونل برقی می باشد و توانایی حفاری تا عمق ۲۰۰ متر را دارد.

 

دی ان ان