+982432383183-6 (داخلی 270)
choomalou@zzkico.ir
Menu

موتور خانه

 

موتور خانه


مجهز به دودستگاه کمپرسور هوا ساز ingersoll rand375&900 جهت تامین هوادرتونلهای استخراجی
سه دستگاه ژنراتور برق جهت تامین برق محوطه و کار گاه که به نوبت وارد مدار میشوند.

دی ان ان